AVÍS LEGAL

L´ús d´aquest lloc web, www.farmaciamaciacreus.com, implica l´acceptació d´aquests termes. Si no esteu d’acord amb ells, us preguem que no utilitzeu aquest lloc web.

Aquest Avís Legal regula l’ús del lloc web www.farmaciamaciacreus.com sent el seu titular FARMÀCIA ANA Mª MACIÀ CREUS

Responsable del tractament de les teves dades personals .

 • Identitat del Responsable : FARMÀCIA ANA Mª MACIÀ CREUS
 • NIF : XXXXXX88P
 • Correu electrònic : info@farmaciamaciacreus.com
 • Web : farmaciamaciacreus.com
 • Telèfon : 934 362 710

En compliment del que disposa el Reglament Europeu 2016/679 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, RGPD, i la Llei Orgànica 3/2018, LOPD-GDD,FARMÀCIA ANA Mª MACIÀ CREUS, us informa que, les dades de caràcter personal que ens proporcioni a través del nostre formulari de Contacte a la nostra pàgina web, es recolliran a les nostres bases de dades sent responsable FARMÀCIA ANA Mª MACIÀ CREUS.

Podreu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les vostres dades i les de limitació i oposició al vostre tractament en els termes i en les condicions previstes a la normativa legal vigent, adreçant-vos per escrit a FARMÀCIA ANA Mª MACIÀ CREUS amb un e-mail a info@farmaciamaciacreus.com.

De conformitat amb l’article 32 del RGPD i amb el marc normatiu general de protecció de dades, FARMÀCIA ANA Mª MACIÀ CREUS ha adoptat les mesures de seguretat, tècniques, organitzatives i de control proactiu necessàries. Tot això, en funció de lanàlisi prèvia del risc de les operacions de tractament realitzades.

FARMÀCIA ANA Mª MACIÀ CREUS es compromet a portar un registre de les activitats de tractament tal com es disposa a l’article 30.2 del RGPD.

Us preguem que comuniqueu immediatament a FARMÀCIA ANA Mª MACIÀ CREUS qualsevol modificació de les vostres dades de caràcter personal perquè la informació que contenen els nostres fitxers estigui sempre actualitzada i no contingui errors.

Així mateix, amb l’acceptació d’aquest Avís Legal reconeix que la informació i les dades personals recollides són exactes i veraces. La recollida de les vostres dades de caràcter personal es realitza per tal de prestar els serveis sol·licitats i remetre-li informació sobre l’entitat o ofertes comercials d’altres productes i serveis, avisos i, en general, informació de FARMÀCIA ANA Mª MACIÀ CREUS que pugui ser del vostre interès. De conformitat amb el que preveu la normativa actual vigent, en emplenar qualsevol dels formularis que apareixen a la nostra pàgina web, dóna el seu consentiment perquè les seves dades siguin tractades, per tal de dirigir informació, sempre en l’àmbit de les funcions legítimes de cedent i cessionari.

També autoritza FARMÀCIA ANA Mª MACIÀ CREUS perquè li puguin remetre comunicacions comercials a través del correu electrònic o de qualsevol altre mitjà de comunicació electrònica equivalent. Les autoritzacions per a l’enviament d’informació comercial, cessió de dades i enviament de comunicacions comercials per mitjans electrònics seran revocables, en qualsevol moment, mitjançant comunicació escrita dirigida a TOTMEDIA a l’adreça abans esmentada, en què haurà d’indicar les dades següents per a la seva identificació: nom i adreça.

TOTMEDIA es compromet a tractar de manera absolutament confidencial les vostres dades de caràcter personal i utilitzar-lo només per a les finalitats indicades.

TOTMEDIA informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això que FARMÀCIA ANA Mª MACIÀ CREUS es compromet a adoptar totes les mesures raonables perquè aquests se suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes.

Així mateix, us informem que FARMÀCIA ANA Mª MACIÀ CREUS té implantades les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les vostres dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, pèrdua i tractament i/o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos, provinents de l’acció humana o del medi físic i natural, a què estan exposats.

Contingut, termes legals i responsabilitats.

El lloc web inclou continguts elaborats pel titular del mateix i els seus col·laboradors, els quals tenen fins merament informatius, ja que en alguna ocasió, aquests podrien no reflectir lactualitat més recent, per la qual cosa en qualsevol moment aquests continguts podran ser modificats i/ o substituïts per uns de nous, sense notificació prèvia, ni responsabilitat.

Els continguts del lloc web no poden ser considerats, en cap cas, com a substitutius de qualsevol tipus dassessorament. No hi haurà cap mena de relació comercial, professional, ni cap mena de relació d’una altra índole amb els professionals que integren el lloc web pel sol fet de l’accés a ella per part dels usuaris.

Per al cas d’existir enllaços amb diferents llocs web, FARMÀCIA ANA Mª MACIÀ CREUS, no es farà responsable del contingut en no tenir control sobre aquests.

L’usuari quan accedeix al lloc web, ho fa pel seu compte i risc. FARMÀCIA ANA Mª MACIÀ CREUS no garanteix ni la rapidesa, ni la interrupció, ni l’absència de virus al lloc web. Així mateix, el titular del lloc web, els col·laboradors, els seus socis, empleats i representants tampoc no podran ser considerats responsables per qualsevol dany derivat de la utilització d’aquest lloc web, ni per qualsevol actuació realitzada sobre la base de la informació que s’hi facilita

No es garanteix l’absència de virus o altres elements lesius que puguin causar danys o alteracions al sistema informàtic, als documents electrònics o als fitxers de l’usuari d’aquest lloc web. En conseqüència, no es respon pels danys i perjudicis que aquests elements poguessin ocasionar a lusuari o tercers.

Modificacions .

FARMÀCIA ANA Mª MACIÀ CREUS es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense previ avís, en el contingut del seu lloc web. Tant pel que fa als continguts del lloc web, com a les condicions d’ús. Aquestes modificacions podran realitzar-se a través del seu lloc web per qualsevol forma admissible en dret i seran de compliment obligat durant el temps en què es trobin publicades al web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres de posteriors.

Marques .

A FARMÀCIA ANA Mª MACIÀ CREUS pot ser que es mencionin de forma indirecta ia nivell informatiu alguns termes i logotips, que constitueixen marques registrades pels seus respectius propietaris, no fent-nos responsable de la utilització inadequada que poguessin fer terceres persones respecte a aquestes marques.

Usuari i Règim de Responsabilitats .

La utilització d’aquesta pàgina web us atribueix la seva condició d’usuari. Es recomana a l’usuari que llegeixi atentament i detingudament les condicions i instruccions publicades cada vegada que accedeixi a aquesta pàgina web, atès que l’accés implica la lectura i l’acceptació. Mitjançant l’accés i ús a www.totmedia.com o qualsevol de les seves pàgines i subdominis, l’usuari manifesta el seu acord de forma expressa, plena i sense reserves a les condicions i instruccions publicades a l’avís legal en el moment de l’accés sense perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa de compliment legal obligat segons el cas.

El lloc web de FARMÀCIA ANA Mª MACIÀ CREUS proporciona una gran diversitat d’informació, serveis i dades. L’usuari assumeix la responsabilitat en l’ús correcte del lloc web. Aquesta responsabilitat s’estendrà a:

La veracitat i licitud de les informacions aportades per l’usuari als formularis estesos per FARMÀCIA ANA Mª MACIÀ CREUS per a l’accés a certs continguts o serveis oferts pel web.

L’ús de la informació, serveis i dades ofertes per FARMÀCIA ANA Mª MACIÀ CREUS contràriament al que disposen aquestes condicions, la Llei, la moral, els bons costums o l’ordre públic, o que de qualsevol altra manera puguin suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament del lloc web.

Qualsevol utilització diferent de l’autoritzada està expressament prohibida, i FARMÀCIA ANA Mª MACIÀ CREUS queda facultat per denegar o retirar l’accés i ús de la Web, en qualsevol moment, i sense avís previ, a aquells usuaris que incompleixin aquestes condicions generals.

Podrà adreçar-se a lAutoritat de Control competent per presentar la reclamació que consideri oportuna.

Menors dedat.

Per a lús dels serveis, els menors dedat han dobtenir sempre prèviament el consentiment dels pares, tutors o representants legals, responsables últims de tots els actes realitzats pels menors al seu càrrec. La responsabilitat en la determinació de continguts concrets a què accedeixen els menors correspon a aquells, és per això que, si accedeixen a continguts no apropiats per a Internet, s’hauran d’establir als seus ordinadors mecanismes, en particular programes informàtics, filtres i bloquejos, que permetin limitar els continguts disponibles i, encara que no siguin infal·libles, són d’especial utilitat per controlar i restringir els materials a què poden accedir els menors.

Propietat Intel·lectual, Normativa i Fòrum .

El lloc web, incloent-hi a títol enunciatiu, però no limitatiu la seva programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, text i/o gràfics, són propietat de TOTMEDIA o si escau disposa de llicència o autorització expressa per part dels autors.

Tots els continguts del lloc web es troben degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial, així com els inscrits als registres públics corresponents, i no es permet la reproducció i/o publicació, total o parcial, del lloc web, ni el seu tractament informàtic, la seva distribució, difusió, modificació o transformació, sense el permís previ i per escrit.

Els dissenys, logotips, text i/o gràfics aliens a FARMÀCIA ANA Mª MACIÀ CREUS i que poguessin aparèixer al lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, sent ells mateixos responsables de qualsevol possible controvèrsia que pogués suscitar-se respecte a aquests. En tot cas FARMÀCIA ANA Mª MACIÀ CREUS compta amb l’autorització expressa i prèvia per part dels mateixos.FARMÀCIA ANA Mª MACIÀ CREUS reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat intel·lectual, no implicant la seva sola menció o aparició al lloc web l’existència de drets o responsabilitat prestador sobre aquests, com tampoc suport, patrocini o recomanació per aquest.

L’usuari pot utilitzar el material que aparegui en aquest lloc web per a ús personal i privat, quedant prohibit el seu ús amb fins comercials. FARMÀCIA ANA Mª MACIÀ CREUS vetllarà pel compliment de les condicions anteriors, com per la utilització deguda dels continguts presentats a les seves pàgines web, exercitant totes les accions civils i penals que li correspondran en el cas d’infracció o incompliment d’aquests drets per part de l’usuari.

Accions legals, legislació aplicable i jurisdicció .

Aquestes condicions d’ús es regeixen per la legislació espanyola, sent competents els jutjats i tribunals de la ciutat de FARMÀCIA ANA Mª MACIÀ CREUS per conèixer de totes les qüestions que se suscitin sobre la interpretació, l’aplicació i el compliment d’aquestes. Els usuaris, per virtut de la seva acceptació a les condicions generals recollides en aquest Avís Legal, renuncien expressament a qualsevol fur que, per aplicació de la Llei d’Enjudiciament Civil vigent, els pugui correspondre.

FARMÀCIA ANA Mª MACIÀ CREUS es reserva, així mateix, la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del lloc web i continguts, o per l’incompliment de les presents condicions.

La relació entre l’usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i aplicable al territori espanyol. Si sorgeix qualsevol controvèrsia les parts poden sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència sobre això. FARMÀCIA ANA Mª MACIÀ CREUS té el domicili a Barcelona, ​​Espanya.

Les dades de caràcter personal que ens has facilitat de forma voluntària seran incorporades a un fitxer del qual és titular FARMÀCIA ANA Mª MACIÀ CREUS que s’utilitzarà per gestionar la teva subscripció al nostre butlletí a través del qual et mantindrem informat dels productes, novetats, sorteigs, serveis, esdeveniments i promocions de FARMÀCIA ANA Mª MACIÀ CREUS, amb e-mail totmedia@totmedia.com, així com la gestió de la vostra inscripció i participació en sorteigs, concursos o esdeveniments que sol·licite participar.

Subscripcions al butlletí de notícies .

Només poden prestar el consentiment persones majors de 16 anys.

Les dades personals proporcionades es conservaran fins que se’n sol·liciti la supressió o revoqui el consentiment l’interessat.

La base legal per al tractament de les vostres dades per tal de poder informar-vos per via electrònica sobre els productes, novetats, sorteigs, serveis, esdeveniments i promocions de FARMÀCIA ANA Mª MACIÀ CREUS així com la gestió de la vostra inscripció i participació a sorteigs, concursos o esdeveniments que sol·liciteu , és l’aportació del consentiment. El consentiment serà vàlid fins que decideixi revocar-lo.

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a FARMÀCIA ANA Mª MACIÀ CREUS estem tractant dades personals que els concerneixin o no.

Com a responsable del fitxer, l’empresa es compromet a respectar la confidencialitat de la vostra informació de caràcter personal. Per exercitar els teus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició hauràs de remetre una comunicació des del compte de correu electrònic que vas fer servir per tramitar l’alta a costumer@totmedia.com amb l’assumpte BAIXA. Tramitar la subscripció al butlletí presumirà el teu consentiment per tractar les dades en els termes indicats.

En el moment de la cancel·lació de les dades, només les conservarem bloquejades en compliment d’obligacions legals.

Serveis de Contractació per Internet .

Certs continguts de la website de FARMÀCIA ANA Mª MACIÀ CREUS contenen la possibilitat de contractació per Internet. L’ús d’aquests requerirà la lectura i l’acceptació obligatòria de les condicions generals de contractació establertes a aquest efecte per FARMÀCIA ANA Mª MACIÀ CREUS.

Informació bàsica .

Responsable del tractament : FARMÀCIA ANA Mª MACIÀ CREUS

Finalitat del tractament : gestionar les consultes dels usuaris i atendre les sol·licituds.

Base legal per al tractament: el consentiment atorgat amb l’acceptació de la present Política de Protecció de dades.

Destinataris de les dades : no seran comunicats a terceres persones excepte per obligació legal.

Drets : per exercir els drets d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les vostres dades i els de limitació i oposició al vostre tractament reconeguts per la normativa, podeu enviar un correu a info@farmaciamaciacreus.com.

Per a més informació sobre aquest tractament i com exercir els vostres drets podeu consultar la nostra política completa de protecció de dades a: https://www.farmaciamaciacreus.com.

Crèdits del website .         

FARMÀCIA ANA Mª MACIÀ CREUS

© Dret de propietat i copyright

info@farmaciamaciacreus.com

08470, Barcelona (Spain)

Telf. ​​687 486 800

 


Política de privadesa

D’acord amb la Llei Orgànica 3/2018 LOPD-GDD i amb el Reglament Europeu RGPD de Protecció de Dades personals, hem actualitzat la nostra Política de Privadesa. En aquesta web es respecten i cuiden les dades personals dels usuaris. Com a usuari has de saber que els teus drets estan garantits.

Cal advertir que aquesta Política de Privadesa podria variar en funció d’exigències legislatives o d’autoregulació, per la qual cosa s’aconsella als usuaris que la visitin periòdicament. És aplicable en cas que els usuaris decideixin emplenar algun formulari de qualsevol dels seus formularis de contacte que es demanen dades de caràcter personal.

FARMÀCIA ANA Mª MACIÀ CREUS ha adequat aquest web a les exigències de la Llei Orgànica 3/2018 LOPD-GDD i al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril del 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques RGPD, així com amb la Llei 34/2002 de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic LSSICE.

Responsable del tractament de les teves dades personals .

 • Identitat del Responsable : FARMÀCIA ANA Mª MACIÀ CREUS
 • NIF : BXXXXXX36
 • Correu electrònic : info@farmaciamaciacreus.com
 • Web : www.farmaciamaciacreus.com
 • Telèfon : 687 486 800

Principis que aplicarem a la teva informació .

En el tractament de les teves dades personals, aplicarem els principis següents que s’ajusten a les exigències del nou reglament europeu de protecció de dades:

Principi de licitud, lleialtat i transparència: sempre requerirem el seu consentiment per al tractament de les teves dades personals per a un o diversos fins específics que t’informarem prèviament amb absoluta transparència.

Principi de minimització de dades: només sol·licitarem dades estrictament necessàries en relació amb les finalitats per a les quals les requerim.

Principi de limitació del termini de conservació: les dades seran mantingudes durant no més temps del necessari per als fins del tractament, en funció de la finalitat, us informarem del termini de conservació corresponent, en el cas de subscripcions, periòdicament revisem les nostres llistes i eliminem aquells registres inactius durant un temps considerable.

Principi d’integritat i confidencialitat: les teves dades seran tractades de manera que es garanteixi una seguretat adequada de les dades personals i es garanteixi confidencialitat. Prenem totes les precaucions necessàries per evitar l’accés no autoritzat o ús indegut de les dades dels nostres usuaris per part de tercers.

Com hem obtingut les dades?

Les dades personals que tractem procedeixen de:

 • Formulari de contacte.
 • Telèfon.
 • Web.
 • Activitats.
 • E-mail.
 • Visites.

Quins són els teus drets quan ens facilites les dades?

Els interessats tenen dret a:

 • Sol·licitar l’accés a les dades personals relatives a la persona interessada.
 • Sol·licitar-ne la rectificació.
 • Sol·licitar la baixa de la nostra base de dades.
 • Sol·licitar la limitació del tractament.
 • Oposar-se al tractament.

Els interessats podran accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva eliminació quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins que van ser recollides. En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les vostres dades, en aquest cas únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions. En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades.TOTMEDIA deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions. Com a interessat, tens dret a rebre les dades personals que t’incumbeixin, que ens hagis facilitat i en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica, i transmetre’ls a un altre responsable del tractament quan:

 • El tractament estigui basat en el consentiment.
 • Les dades hagin estat facilitades per linteressat.
 • El tractament es fa per mitjans automatitzats.

Els interessats també tenen dret a la tutela judicial efectiva ia presentar una reclamació davant de l’autoritat de control, en aquest cas, l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, si consideren que el tractament de dades personals que li concerneixen infringeix el Reglament.

Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals?

Les vostres dades personals només s’utilitzaran per a les següents finalitats:

 • Realitzar les gestions comercials i administratives necessàries amb els usuaris de la web.
 • Enviar les comunicacions comercials publicitàries per correu electrònic, fax, SMS, MMS, comunitats socials o qualsevol altre mitjà electrònic o físic, en cas que l’Usuari hagi consentit expressament l’enviament de comunicacions comercials per via electrònica mitjançant la subscripció de la newsletter.
 • Respondre les consultes i/o proporcionar informacions requerides per l’Usuari;
 • Realitzar les prestacions de serveis i/o productes contractats o subscrits per l’Usuari
 • Utilitzar les dades per contactar-nos, tant per via electrònica com per electrònica, per obtenir la seva opinió sobre el servei prestat.
 • Notificar canvis, desenvolupaments importants de la política de privadesa, avís legal o política de cookies.
 • Les dades de clients i/o proveïdors seran tractades, dins de la relació contractual que les vincula amb el responsable, en compliment de les obligacions administratives, fiscals, comptables i laborals que siguin necessàries en virtut de la legislació vigent.

Podeu revocar en qualsevol moment el vostre consentiment remetent un escrit amb l’assumpte “Baixa” a totmedia@totmedia.com.

D’acord amb la LSSICE, FARMÀCIA ANA Mª MACIÀ CREUS no fa pràctiques de SPAM, per tant, no envia correus comercials per correu electrònic que no hagin estat prèviament sol·licitats o autoritzats per l’Usuari. En conseqüència, a totes les comunicacions que rebrà de prestador, l’usuari té la possibilitat de cancel·lar el seu consentiment exprés per rebre les nostres comunicacions.

No tractarem les vostres dades personals per a cap altre fi de les descrites excepte per obligació legal o requeriment judicial.

D’acord amb allò establert a la Llei Orgànica 3/2018 (LOPD-GDD) i al Reglament General de protecció de dades europeu (RGPD) 2016/679, FARMÀCIA ANA Mª MACIÀ CREUS serà responsable del tractament de les dades corresponents a Usuaris de la web i subscriptors. FARMÀCIA ANA Mª MACIÀ CREUS no ven, lloga o cedeix dades de caràcter personal que puguin identificar l’usuari, ni ho farà en el futur, a tercers sense el consentiment previ. Sempre es realitzarà amb els estàndards de seguretat més estrictes.

Enviar un missatge de correu electrònic a efectes de contacte .

Un cas especial de tractament de dades a FARMÀCIA ANA Mª MACIÀ CREUS, es refereix als missatges de correu electrònic que els usuaris envien per contactar amb la nostra empresa per fer preguntes sobre els nostres productes. Encara que hi ha un formulari de captació de dades, a efectes de contacte, els usuaris poden també enviar missatges de correu electrònic. Amb aquesta finalitat, FARMÀCIA ANA Mª MACIÀ CREUS utilitza el sistema de correu electrònic Gmail (Google). Els missatges dels usuaris amb aquest propòsit queden emmagatzemats al compte de Gmail de FARMÀCIA ANA Mª MACIÀ CREUS i les dades corresponents (email i nom) sota la política de privadesa de Google. Les dades emmagatzemades al compte de Gmail ni se cedeixen ni es comparteixen amb ningú; i pots exercir els teus drets legals, segons s’especifica en aquesta política de privadesa.

Legitimació per al tractament de les teves dades .

La base legal per al tractament de les dades és el consentiment atorgat per dur a terme les finalitats anteriorment descrites, que se sol·licitarà en el moment de marcació de la casella corresponent a l’hora de recollir les dades.

No facilitar les dades personals sol·licitades o no acceptar aquesta política de protecció de dades suposa la impossibilitat de subscriure’s, registrar-se o rebre informació dels productes i serveis del prestador.

Per contactar o enviar formularis a aquesta web es requereix el consentiment d’aquesta Política de privadesa. L’oferta prospectiva o comercial de productes i serveis està basada en el consentiment que se us demana.

En els casos en què hi hagi una relació contractual prèvia entre les parts, la legitimació per al desenvolupament de les obligacions administratives, fiscals, comptables i laborals que siguin necessàries en virtut de la legislació vigent serà l’existència prèvia de la relació comercial establerta entre les parts. . En els casos en què hi hagi una relació contractual prèvia entre les parts, la legitimació per al desenvolupament de les obligacions administratives, fiscals, comptables i laborals que siguin necessàries en virtut de la legislació vigent serà l’existència prèvia de la relació comercial establerta entre les parts. .

Categoria de les dades

Les categories de dades que es tracten són dades identificatives. Poden tractar-se i es tracten categories de dades especialment protegides.

Per quant de temps conservarem les teves dades?

Les dades personals proporcionades es conservaran fins que l’interessat no la sol·liciti la baixa.

A quins destinataris es comunicaran les vostres dades?

Moltes eines que utilitzem per gestionar les teves dades són contractades per tercers. Per prestar serveis estrictament necessaris per al desenvolupament de l’activitat, FARMÀCIA ANA Mª MACIÀ CREUS comparteix dades amb els següents prestadors sota les seves corresponents condicions de privadesa:

Google Analytics : un servei analític de web prestat per Google, Inc., una companyia de Delaware que té com a oficina principal el 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (Califòrnia), CA 94043, Estats Units (“Google”). Google Analytics utilitza “cookies”, que són arxius de text ubicats al vostre ordinador, per ajudar a FARMÀCIA ANA Mª MACIÀ CREUS a analitzar l’ús que fan els usuaris del lloc web. La informació que genera la galeta sobre el seu ús de FARMÀCIA ANA Mª MACIÀ CREUS serà directament transmesa i arxivada per Google als servidors dels Estats Units. L’adreça IP és anonimitzada, per la qual cosa no serà recopilada per Google.

Navegació

En navegar per www.totmedia.com es poden recollir dades no identificables, que poden incloure, adreces IP, ubicació geogràfica (aproximadament), un registre de com s’utilitzen els serveis i llocs, i altres dades que no poden ser utilitzades per identificar el usuari. Entre les dades no identificatives hi ha també les relacionades amb els teus hàbits de navegació a través de serveis de tercers.

Aquest web utilitza els següents serveis d’anàlisi de tercers:

Google Analytics : Utilitzem aquesta informació per analitzar tendències, administrar el lloc, rastrejar els moviments dels usuaris al voltant del lloc i per recopilar informació demogràfica sobre la nostra base d’usuaris en conjunt.

Secret i seguretat de les dades .

FARMÀCIA ANA Mª MACIÀ CREUS es compromet a l’ús i tractament de les dades incloses personals dels usuaris, respectant-ne la confidencialitat ia utilitzar-les d’acord amb la finalitat, així com a donar compliment a la seva obligació de guardar i adaptar totes les mesures per evitar l’alteració, pèrdua , tractament o accés no autoritzat, de conformitat amb el que estableix la normativa vigent de protecció de dades.

FARMÀCIA ANA Mª MACIÀ CREUS no pot garantir l’absoluta inexpugnabilitat de la xarxa Internet i, per tant, la violació de les dades mitjançant accessos fraudulents per part de tercers.

Pel que fa a la confidencialitat del processament, FARMÀCIA ANA Mª MACIÀ CREUS assegureu-vos que qualsevol persona que estigui autoritzada per nosaltres per processar les dades del client (inclòs el seu personal, col·laboradors i prestadors), estarà sota l’obligació apropiada de confidencialitat (ja sigui un deure contractual o legal).

Quan es presenti algun incident de seguretat, en adonar-se’n FARMÀCIA ANA Mª MACIÀ CREUS, notificarà al Client sense demores indegudes i ha de proporcionar informació oportuna relacionada amb l’Incident de Seguretat tal com es conegui o quan el Client ho sol·liciti raonablement.

Exactitud i veracitat de les dades .

Com a usuari, ets l’únic responsable de la veracitat i la correcció de les dades que facis arribar a FARMÀCIA ANA Mª MACIÀ CREUS exonerant a FARMÀCIA ANA Mª MACIÀ CREUS, de qualsevol responsabilitat al respecte.

Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l’exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades. L’usuari accepta proporcionar informació completa i correcta al formulari de contacte o de Cursos i Esdeveniments.

Acceptació i consentiment .

L’usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint-ne el tractament per part de FARMÀCIA ANA Mª MACIÀ CREUS en la forma i per a les finalitats indicades en aquesta política de privadesa.

Revocabilitat .

El consentiment prestat, tant pel tractament com per a la cessió de les dades dels interessats, és revocable en qualsevol moment comunicant-ho a FARMÀCIA ANA Mª MACIÀ CREUS en els termes establerts en aquesta Política per a l’exercici dels drets ARCO i els establerts a les diferents normatives vigents. Aquesta revocació en cap cas no té caràcter retroactiu.

Canvis en la política de privadesa .

TOTMEDIA es reserva el dret a modificar aquesta política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials, així com a pràctiques de la indústria. En aquests supòsits, FARMÀCIA ANA Mª MACIÀ CREUS anunciarà en aquesta pàgina els canvis introduïts amb una antelació raonable a la seva posada en pràctica.

Correus comercials .

D’acord amb la LSSICE, www.farmaciamaciacreus.com no fa pràctiques de SPAM, per la qual cosa no envia correus comercials per via electrònica que no hagin estat prèviament sol·licitats o autoritzats per l’usuari.

D’acord amb el que disposa la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i de comerç electrònic, www.farmaciamaciacreus.com es compromet a no enviar comunicacions de caràcter comercial sense identificar-les degudament.

Mitjans Oficials de Comunicació .

S’informa a l’usuari que els mitjans habilitats per a l’empresa per comunicar-se amb clients i altres afectats són el telèfon corporatiu, els telèfons mòbils d’empresa i el correu electrònic corporatiu.

Si remet informació personal a través d’un mitjà de comunicació diferent dels indicats en aquest apartat, FARMÀCIA ANA Mª MACIÀ CREUS queda exempta de responsabilitat en relació amb les mesures de seguretat que disposi el mitjà en qüestió.

Píxels.

Un píxel és una imatge diminuta que es pot trobar en correus electrònics i pàgines web, i que requereix una trucada (que proporciona informació sobre el dispositiu i la visita) als nostres servidors perquè aquest píxel es representi en aquests correus electrònics i pàgines web. Utilitzem píxels per obtenir més informació sobre les teves interaccions amb el contingut web i de correu electrònic, com si has interactuat amb anuncis o publicacions. Els píxels també ens permeten, a nosaltres ia tercers, col·locar cookies al teu navegador.

Destinataris de Cessions o Transferències .

FARMÀCIA ANA Mª MACIÀ CREUS no duu a terme cap cessió o comunicació de dades a no ser que hi hagi necessitat raonable per complir amb un procediment judicial, obligació legal o prèvia obtenció del consentiment de l’usuari.

Tampoc no es realitzaran transferències internacionals de les vostres dades de caràcter personal sense el vostre consentiment previ sense perjudici de poder bloquejar o cancel·lar el vostre compte si hi pot haver indicis de la comissió d’algun delicte per part de l’usuari. La informació facilitada serà només la que disposi en aquell moment el prestador.

FARMÀCIA ANA Mª MACIÀ CREUS no cedirà les dades recollides a tercers tret que hi hagi necessitat raonable per complir un procediment judicial, obligació legal o prèvia obtenció del consentiment de l’usuari.

Llengua .

L’idioma aplicable a aquesta política de privadesa és el castellà. Per tant, en cas que hi hagués alguna contradicció en alguna de les versions facilitades en altres idiomes, prevaldrà la versió en català.

Legislació .

Amb caràcter general les relacions entre FARMÀCIA ANA Mª MACIÀ CREUS amb els Usuaris dels seus serveis telemàtics, presents en aquesta web, estan sotmesos a la legislació i jurisdicció espanyola a què se sotmeten expressament les parts, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb ús els Jutjats i Tribunals de Barcelona.                        

Propietat intel·lectual i industrial .

FARMÀCIA ANA Mª MACIÀ CREUS per si mateixa o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts a la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de FARMÀCIA ANA Mª MACIÀ CREUS seran, per tant, obres protegides com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol, i els són aplicables tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.

Tots els drets reservats. En virtut del que disposa la Llei de propietat intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense lautorització de FARMÀCIA ANA Mª MACIÀ CREUS.

L’usuari es compromet a respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial titularitat de FARMÀCIA ANA Mª MACIÀ CREUS podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament , per a ús personal i privat. L’usuari haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a les pàgines de FARMÀCIA ANA Mª MACIÀ CREUS.